TRA TỪ ĐIỂN ANH VIỆT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn bao gồm thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển tiện lợi khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, tín đồ học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu lộ
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : vật dụng tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu xung quanh
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển chính
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Du Lịch Bắc Thái Lan Một Lòng Hướng Về Tổ Quốc, Thái Lan Hai Miền Nam Bắc

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish