Rong Nho Sabudo Chính Hãng

Sử dụng Rong Nho orangeskin.vn là cách chúng ta ủng hộ fan nông dân tiếp tế rong nho tại vùng đại dương Khách Hòa.


*

489.000VND 449.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":239476,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.24","weight_html":"0,24 kg"},"attributes":"attribute_pa_combo":"combo-2-hop","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"10","width":"10","height":"20","dimensions_html":"10 × 10 × 20 cm","display_price":799000,"display_regular_price":978000,"image":"title":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","caption":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","url":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","alt":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","thumb_src_w":900,"thumb_src_h":900,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":239038,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"978.000VND 799.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":239475,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.24","weight_html":"0,24 kg","attributes":"attribute_pa_combo":"combo-3-hop","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"10","width":"10","height":"20","dimensions_html":"10 × 10 × trăng tròn cm","display_price":1080000,"display_regular_price":1467000,"image":"title":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","caption":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","url":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","alt":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","thumb_src_w":900,"thumb_src_h":900,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":239038,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.467.000VND 1.080.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":239474,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.24","weight_html":"0,24 kg","attributes":"attribute_pa_combo":"combo-5-hop","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"10","width":"10","height":"20","dimensions_html":"10 × 10 × 20 cm","display_price":1699000,"display_regular_price":2445000,"image":"title":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","caption":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","url":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","alt":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","thumb_src_w":900,"thumb_src_h":900,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":239038,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.445.000VND 1.699.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":239289,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.24","weight_html":"0,24 kg","attributes":"attribute_pa_combo":"combo-10-hop","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"10","width":"10","height":"20","dimensions_html":"10 × 10 × 20 cm","display_price":3100000,"display_regular_price":4890000,"image":"title":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","caption":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","url":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","alt":"Rong nho tu00e1ch nu01b0u1edbc orangeskin.vn chu00ednh hu00e3ng","src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://orangeskin.vn/wp-content/uploads/2022/04/rong-nho-orangeskin.vn-2.png","thumb_src_w":900,"thumb_src_h":900,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":239038,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.890.000VND 3.100.000VND","sku":"","variation_description":"","variation_id":239477,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.24","weight_html":"0,24 kg">">