Kim Loại Không Khử Được Nước Ở Nhiệt Độ Thường Là

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở ánh nắng mặt trời thường tạo nên dung dịch có một ngôi trường kiềm là :

A. Na, Fe, K B. Na, Cu, K ; C. Na, Ba, K ; D. Na, Pb, K.Bạn sẽ xem: kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là


*

Cho các kim một số loại sau: K, Fe, Ba, Cu, Na, Ca, Ag, Li. Số kim loại chức năng được với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 1: kim loại nào chảy được vào nước sinh hoạt ngay ánh nắng mặt trời thường và giải phóng khí hiđro?

A. Zn B. Na C. Mg D. Cu

Câu 2: Nhóm sắt kẽm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Cu, Ca, K, cha B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, Ba

Câu 3: trong số kim nhiều loại sau, sắt kẽm kim loại nào chuyển động mạnh nhất:

A. Cu B. Al C. Pb D. Ba

Câu 4: Dãy những kim một số loại nào dưới đây được sắp xếp đúng theo chiều vận động hoá học tập tăng dần?

A. K,Mg,Cu,Al,Zn B. Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu,Zn,Al,Mg,K D. Mg, Cu,K, Al, Zn Câu 5: sắp xếp các kim nhiều loại sau theo chiều hoạt động hoá học giảm dần:

A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al.

Bạn đang xem: Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là

B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag.

C. K, Fe, Zn, Cu, Al, Ag.

D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 6: Dãy kim loại nào tiếp sau đây được bố trí theo tính hoạt động hóa học bớt dần?

A. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Ag, Au.

B. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag.

C. K, Na, Ca, Al, Mg, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag.

D. K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, Sn, Pb, Ag, Au.

Xem thêm: Top 28 Mặt Nạ Ngủ Gorgeous Review, Giá Bao Nhiêu

Câu 7: cho những kim loại: Fe, Cu, Zn, Na, Ag, Sn, Pb, Al. Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây được thu xếp theo chiều tính kim loại tăng dần?

A. Na; Al; Zn; Fe; Sn; Pb; Cu; Ag.

B. Al; Na; Zn; Fe; Pb; Sn; Al; Na.

C. Ag; Cu; Pb; Sn; Fe; Zn; Al; Na.

D. Ag; Cu; Sn; Pb; Fe; Zn; Al; Na.

Câu 8: Dãy sắt kẽm kim loại không làm phản ứng với hỗn hợp HCl với H2SO4 loãng?

A. Zn; Fe; Al B. Cu; Zn; Mg C. Cu; Ag; Hg D. Ba; Au; Pt

Câu 9: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành chất khí. X là kim loại nào?

A. Sắt B. Cu C. Ag D. Cả A, B, C đúng

Câu 10: cho những cặp sau, cặp nào xảy ra phản ứng:

A. Cu + ZnCl2 B. Zn + CuCl2 C. Ca + ZnCl2 D. Zn + ZnCl2

Câu 11: Nhóm sắt kẽm kim loại nào có thể chức năng với nước ở ánh sáng thường:

A. Cu, Ca, K, ba B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, Ba

Câu 12: Caùc nhoùm kim loaïi naøo sau ñaây phaûn öùng vôùi HCl xuất hiện khí H2:

A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

C. Mg, K, Fe, Al, Na

D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba

Câu 13: Axit H2SO4 loãng làm phản ứng với tất cả các hóa học trong dãy hóa học nào sau đây?

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2

B. NaOH, CuO, Ag, Zn

C. Mg(OH)2,CaO, K2SO3, NaCl

D. Al, Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2

Câu 14: những nhóm kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện toàn bộ các kim loại đều chức năng với dd axit HCl:

A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg

B. Al, Fe, Au, Mg, Zn

C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg

D. Zn, Mg, Cu, Al, Ag

Câu 15: các nhóm sắt kẽm kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện toàn bộ các sắt kẽm kim loại đều tính năng với dung dịch axit H2SO4 loãng:

A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg

B. Al, Fe, Au, Mg, Zn

C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg

D. Cả 2 nhóm A và C đều phản ứng

Câu 16: Hãy xem xét các cặp hóa học sau đây,cặp chất nào có phản ứng? không có phản ứng?

A. Al cùng khí Clo

B. Al cùng HNO3 quánh nguội

C. Fe và H2SO4 sệt nguội

D. Fe với dung dịch Cu(NO3)2

Câu 17: Nhôm với sắt không phản ứng với:

A . Dung dịch bố z ơ.

B, hỗn hợp HCl.

D. HNO3 đặc, nóng.

Câu 18: cho các cặp sau, cặp nào xẩy ra phản ứng:

A. Cu + HCl

B. Al + H2SO4 ñaëc nguoäi

C. Al + ZnCl2

D. Fe + H2SO4 ñaëc nguoäi

Câu 19: sắt kẽm kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch:

A. AlCl3

B. Cu(NO3)2

c. AgNO3

D. FeCl2

Câu 20: Muối sắt (III) được sản xuất thành khi cho sắt tính năng với:

A. Khí Cl2 (to cao) B. H2SO4 loãng C. CuSO4 D. HCl

Câu 21: phản nghịch ứng chất hóa học nào dưới đây không xảy ra?

A. Mg + HCl  B. Pb + CuSO4  C. K + H2O  D. Ag với Al(NO3)3 

Câu 22: kim loại Al tác dụng được với dung dịch: A. Mg(NO3)2 B. Ca(NO3)2 C. KNO3 D. Cu(NO3)2 Câu 23: dãy kim loại tính năng được với hỗn hợp Cu(NO3)2 chế tạo ra thành Cu kim loại: A. Al, Zn, fe B. Zn, Pb, Au C. Mg, Fe, Ag D. Na, Mg, Al Câu 24: cho những kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kim loại tính năng được với hỗn hợp Pb(NO3)2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 25: Hợp chất MgSO4 mang tên gọi đúng là: A. Magie sunfit B. Magie sunfat C. Magie sunfurơ D. Magie sunfua Câu 26: hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? A. Thanh đồng tan, khí ko màu bay ra. B. Thanh đồng tan, hỗn hợp chuyển màu xanh da trời lam. C. Không tồn tại hiện tượng gì. D. Lộ diện kết tủa trắng. Câu 27: đến đinh sắt không bẩn vào ống nghiệm cất dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan ngay cạnh được là: A. Bao gồm khí bay lên, chế tác kết của đỏ gạch. B. Đinh sắt bị mòn, có kết tủa đỏ gạch bám dính trên đinh sắt. C. Greed color nhạt dần, đinh fe mòn, bao gồm kết tủa đỏ gạch. D. Không tồn tại hiện tượng gì. Câu 28: dìm một lá fe (đã dược làm sạch) vào hỗn hợp CuSO4. Câu trả lời đúng là: A. Màu xanh da trời nhạt dần. B. Bao gồm kim loại red color gạch bám trên lá sắt. C. Lá fe bị tan ra. D. Kết hợp A, B, C. Câu 29: mang lại 6,5 gam sắt kẽm kim loại kẽm vào hỗn hợp HCl dư. Khối lượng muối chiếm được là: A. 13,6 gam B. 1,36 gam C. 20,4 gam D. 27,2 gam Câu 30: đến 4,8 gam sắt kẽm kim loại magie công dụng vừa đủ cùng với dd axit sunfuric. Thể tích khí hiđro nhận được (ở đktc) A. 44,8 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít Câu 31: tổng hợp 16,2 gam nhôm vào hỗn hợp H2SO4 dư. Khối lượng muối khan nhận được là: A. 102,6 gam B. 150 gam C. 145 gam D. 130,5 gam Câu 32: trung hòa - nhân chính 200 ml dd H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng hỗn hợp NaOH yêu cầu dùng là: A. 100 gam B. 80 gam C. 90 gam D. 150 gam Câu 33: đến 26 gam FeCl3 chức năng với dung dịch NaOH 10%. Khối lượng dung dịch NaOH đem cần sử dụng là: A. 192 gam B. 19,2 gam C. 30,2 gam D. đôi mươi gam Câu 34: cho 26 gam kẽm phản nghịch ứng vừa đủ với 200 gam hỗn hợp H2SO4. Nồng độ phầm trăm của H2SO4 đem sử dụng là: A. 19,6% B. 15% C. 20% D. 25,6% Câu 35: kết hợp 14 gam sắt vào 100 gam dd HCl vừa đủ. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp HCl đã dùng là: A. 7,5% B. 8% C. 18,25% D. 10%